MNFL vol.15 - Vyjádření / Statement!

06.09.2023

Wed 06/09/2023

Díky, že jste dorazili, velké, převeliké díky všem co pomohli s chodem festivalu, dobrovolníků a lidí s chutí pomoci bylo letos více než před minulými lety a byla to obrovská dřina! Uskutečnit festival je po všech stránkách velká práce, vyžaduje to hodně stresu a úsilí. Festival se přesunul na větší místo, které se ukázalo jako schopné na chod festivalu, vetší místo je samozřejmě - logicky o to větší práce a více starostí, letos to bylo hodně náročné po všech stránkách, ale i tak se to povedlo. Pozitivem je, že zde můžeme dělat další ročník. Proto kdo by chtěl pomoci s chodem festivalu, jako dobrovolník, nechť ať se obrátí na kontakty.

Když nepočítáme sobotní bouřku, která pokazila konec festivalu, s tím jsme opravdu nemohli v daný čas nic dělat.

Co se vlastně stalo? Blesk udeřil do stromu, který spadl do elektrického vedení, byli tak vyhozeny z provozu po dobu třech hodin další, okolní vesnice a my jsme nemohli nadále pokračovat. Hlavní kabely od pódia dostaly šok a nešlo je poté už znovu nahodit.

Mrzí nás nedokončený set FORÇA MACABRA a také, že nevystoupily kapely CANCER SPREADING a KAOS KOOPERATIV, kteří nemohli vystoupit i přesto, že zde byli připraveni hrát, kapely pozveme znovu, tak aby zde mohli odehrát, pro příště uděláme opatření v podobě záložního zdroje elektřiny.

I tak vystoupilo během třech dní úžasných 33 kapel, díky jim. Některé odpadly z důvodů nemoci a některé kvůli výpadku elektřiny, kvůli bouřce nemohli zahrát. Pro ujasnění, tříděný odpad je tříděný, proto do něj nevhazujete jiné věci než jsou určené, kdo ten bordel má věčně uklízet! Pořád jsme D.I.Y. Festival a tak si všechno organizujeme sami. Věříme, že jste si to užili.

Další ročník bude probíhat opět v Přestavlkách - More Noise For Life vol. 16 ve 3 dnech Čt. až Neděle. 22., 23., 24., Srpen 2024!

Těšíme se.

English :

Thanks for coming, big, many thanks to everyone who helped with the running of the festival, to the volunteers and people who helped, there were more this year than in previous years and it was a lot of hard work!
Making a festival is a big work in every way, it requires a lot of stress and effort.
The festival moved to a bigger place, which turned out to be capable of running the festival, a bigger place is of course - logically more work and more worries, this year it was very challenging in all aspects, but it still succeeded. The positive thing is that we can do another edition here.

Therefore, anyone who would like to help with the running of the festival, as a volunteer, should reach us out by any channel we have in contacts section. If we don't count the storm on Saturday that spoiled the end of the festival, we really couldn't do anything about it at the time.

What actually happened? Lightning struck a tree that fell into a power line and other nearby villages were put out of order for three hours and we could not continue. The main cables from the stage received a shock and could not be put up again after that.

We regret the unfinished concert of FORÇA MACABRA and also that the bands CANCER SPREADING and KAOS KOOPERATIV did not play, who could not perform even though they were ready to play here, we will invite the bands again so that they can play here, for the next time we will make arrangements in the form of a backup source of electricity and we will fix certain shortcomings regarding the stage.

Even so, amazing 33 bands performed over three days, thanks to them. Some dropped out due to illness and some couldn't play because of a power outage or a storm. To make it clear - sorted waste means sorted and it has it's purpose, so you cannot throw various or other than intended things into the waste. There is then a lot of mess that needs to be cleaned up. We are still D.I.Y. Festival and so we organize everything ourselves.
We believe you enjoyed it.

The next year will take place again in Přestavlky - More Noise For Life vol. 16 in 3 days Thu. until Sunday. 22, 23, 24, August 2024!

We look forward to it.